TÜZÜK

TÜZÜK

BALIKESİRSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1. Derneğin adı “Balıkesirspor Kulübü Derneği’ dir. Bu tüzükte Balıkesirspor Kulübü Derneği kısaca Kulüp adı ile anılacaktır. Kulübün merkezi Altıeylül / Balıkesir'dir. Şubesi yoktur.

Kulübün Renkleri, Bayrağı, Arması

Madde 2:Kulübün temsil renkleri kırmızı ve beyazdır. Gerektiğinde yardımcı rengi siyahdır.

Kulübün bayrağı, boyu eninin bir buçuk katı olan eşit ende ve yatay yönde, topa vuran oyuncudur.

Balıkesirspor’un arması, topa vuran oyuncudur. Balıkesirspor’un adı, arması tüm yazışmalarda, formalarda, bayraklarda birlikte ya da ayrı ayrı kullanılır. Kulübün arması (rozeti) kırmızı zemine isabet eden beyaz, beyaz zemine isabet eden kırmızı olmak üzere topa vuran oyuncudan oluşan, aynı oranda değişik ölçülerde yapılan armadır (rozettir).

Kulübün Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Kulüpçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 3-Balıkesirspor Kulübü, bir spor kulübüdür. Organlarındaki bütün görevler gönüllülük esası ile ücret alınmaksızın yapılır.

Büyük Önderimiz Atatürk’ün gösterdiği hedef ve ilkeler doğrultusunda, çağdaş yaşama uygun olarak, üyelerin ve sporcuların beden ve ruh sağlığını geliştirecek imkanlar hazırlamak, fizik ve moral eğitimleri ile ilgilenmek, Kulübün tesis ve faaliyetlerinden yararlandırmak. Sporun hedefinin bireyler arasında dostluk, barış, sevgi ve kardeşliği geliştirmek olduğu bilinciyle, sporun ulusal düzeyde gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, Kulübün sporcularını eğitmek ve onlara daha çağdaş şartlar ve imkanlar sağlamak için altyapı, tesis ve sosyal tesisler oluşturmak, onlardaki sportmenlik anlayışının devamını sağlamak, beden eğitimi ile ilgili her türlü spor kolu ile amatörce, izin verilen spor dallarında profesyonelce uğraşmak, faaliyette bulunduğu spor dallarında yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen özel veya resmi yarışma, turnuva ve organizasyonlara katılmak, Balıkesirsporluluk sevgisini yaymak ve tabanı genişletmek, üyelerin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamak, üyeler ile taraftar ve sporcular arasında sevgi ve dayanışmayı geliştirmek, spor ve eğitimle ilgili her dereceden spor okulları ve diğer genel eğitim kurumları açmaktır.

Kulüpçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1. Gençlerin, kulüp üyeleri ile spor sevenlerin spor yapma isteklerine cevap verecek sportif faaliyetlerde bulunmak.Spor ile ilgili gelişmeleri izlemek, tüm yaş grupları için yarışma, çalışma, organizasyon ve diğer faaliyetleri programlayıp gerekli izinleri resmi makamlardan almak, ortak faaliyetler düzenlemek, bu faaliyetlerin yapılması için temsilcilik açmak ve uygulamaları kontrol etmek,

2. Sporcu yetiştirme ve geliştirme kursları açmak, başarılı olanlara kulüp adına lisans belgesi düzenlemek, bu belgelerin kayıtlarını tutmak, belge almış olanların çalışmalarını düzenli olarak takip etmek, denetlemek, raporlamak,

3. Her türlü spor gösterisi, sosyal ve kültürel etkinlik ve yarışmalar düzenlemek. Bu faaliyetleri gerçekleştirecek spor dalları kurmak, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen her türlü müsabakalara katılmak.

4. Kulüp faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

5. Sosyal ve sportif gelişme projeleri hazırlamak. Sportif alanda eğitici ve aydınlatıcı, kulübün faaliyetleri hakkında üyelere ve kamuoyuna bilgi veren, süreli yayınlar yapmak.

6. Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7. Üniversiteler dahil olmak üzere eğitim kuruluşları ve dış ülke kulüpleri ile iş birliği yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak.

8. Faaliyet gösterdiği tüm spor dallarında ulusal ve uluslararası federasyon ve benzeri üst kuruluşlara üye olmak.

9. Kulüpte spor yapmış ve sporu kulüpte bırakmış, kulübü yurt içinde ve yurt dışında başarıyla temsil etmiş, sporcu iken veya sporu bıraktıktan sonra sağlık veya başka nedenlerle zor duruma düşmüş sporcularına sahip çıkmak ve gerekli desteği sağlamak.

10. Kulüp yönetim kurulunun tespit edeceği spor dallarında ve yaş gruplarında spor okulları ve kurslar açmak. Branşları tanıtmak ve yaymak için nazari ve tatbiki kurslar açmak.

11. Sporculara malzeme, ulaşım ve tesis gibi imkanları sağlamak.

12. Kulüp sporcularına; gıda, Kitap, kırtasiye, sağlık, spor malzemeleri, eğitim ve benzeri konularda ayni ve nakdi yardım yapmak.

13. Kulüp üyeleri ve sporseverlere sağlıklı yaşam spor programları düzenlemek spor çalışmalarına yönlendirmek. Sportif amaçlı Gönüllü gençlik çalışmaları, çalışma kampları, kampanyalar tertip etmek.

14. Kulübün ihtiyacı olarak, sekreter, personel, spor hizmetlerinde görev almak üzere gerekli hallerde antrenör, yardımcı antrenör, doktor, fizyoterapist, psikolog, masör, branş danışmaları, hizmetli ve diğer ilgili personeli çalıştırmak ve ücretlerini kulüpten ödemek.

15. Gençlerin, kulüp üyeleri ve sporcu ve sporseverlerin yararlanabileceği kültür, sanat, sporla ilgili konferanslar, konserler, temsilciler, iç ve dış seyahatler, gençlik turizmi ve konaklama organizasyonları tertip etmek.

16. Gençlerin eğitimi konusunda sportif amaçlı her türlü yatırımı ve hizmetleri yapmak, araştırma ve bu alanda proje çalışmaları yapmak, değişik ülkeler ile değişim programları uygulama çalışmaları yapmak ve konuda çalışan kişi ve kuruluşlarla işbirliğine gitmek.

17. Kulüp sporcularının ulaşımını sağlamak için araç satın almak ve bu amaçla çalıştırmak.

18. Kulübümüzü başarıyla temsil eden sporcularımıza ödül vermek.

19. Müsabakalara katılan ekiplerimizin turnuvalar boyunca konaklama, yemek, ulaşım, sağlık vb. giderleri karşılamak.

20. Kulübün ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli ekipman ve malzemeyi temin etmek.

21. Başarılı sporculara menajerlik hizmetleri sağlamak.

22. Kulüp amaçlarına uygun olarak şahıs ve/veya tüzel şirketler, kamu kurum ve kuruluşları ile kulübün ismi ve logosu önde gelmek üzere her türlü sponsorluk anlaşması imzalamak.

23. Engelli kişilerin toplumla bütünleşmesini geliştirmek amacıyla Engelliler Şubesi kurmak, spor müsabakalarına iştirak etmek, bu konuda faaliyet gösteren yurt içi ve dışı kuruluşlarla işbirliğinde bulunarak, gerekli projeler oluşturmak, ulusal ve uluslararası kaynak araştırarak, sağlanan kaynakları ülkemiz, kulübümüz ve engelliler yararına kullanmak.

24. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerekli diğer çalışmaları yapmak.

25. Spor kulüpleriyle ilgili yasa ve yönetmeliklerin izin verdiği tüm konularda faaliyette bulunmak.

Kulübün Faaliyet Göstereceği Branşlar

Madde 4. Kulüp, başta Futbol olmak üzere, Spor Genel Müdürlüğü'nce tescil edilmiş ve federasyonu bulunan spor dalları ile gelecekte ilgi görmesi beklenen spor dallarında faaliyet gösterir. Kulübün Faaliyet Alanı: Kulüp, sportif alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 5- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve kulübün amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu kulübe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu şart aranmaz. Kulüp başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Kulüp yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Kulübün asıl üyeleri, kulübün kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Kulübe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Kulübe iki şekilde üye olunabilir.

Asil üye: Kulübün asıl üyeleri, kulübün kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Fahri Üye: Kulüp faaliyetine katılabilir, isterlerse aidat öderler, seçilemezler oy kullanamazlar.

Sporcular: Balıkesirspor Kulübünün spor faaliyetlerine düzenli şekilde katılan ve yarışmalarda bireysel veya takım halinde kulübü temsil eden ve bu amaçla lisansı çıkartılan kişilere sporcu denir. Sporcular seçme ve seçilme hakkına sahip değildirler.

Sporcu Olma Şartları: Sporcularda aşağıdaki şartlar aranır:

a- 18 yaşından küçüklerle, İlk Öğretim ve Liseye devam eden öğrencilerin veli veya vasilerinden yazılı izin belgesi alınmış olmak,

b- Spor yapmak için Yönetim Kurulunca, Kulübe alınmasına karar verilmiş olmak,

c-Lisans çıkartılmış olmak,

d- Sporcu kaydının tutulması için Yönetim Kurulu’na bildirilmiş olmak,

Sporcuların Üyeliğe Geçiş Şartları Ve İşlemleri:

Kulübün lisanslı sporcularından olup da spor yaşamını tamamlamış ve yukarıda üye olma şartlarına sahip olanlar üyeliğe kabul edilebilirler.

Üyelikten Çıkma

Madde 6- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Kulüpten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin kulübe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 7-Kulüp üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Kulüp tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Kulüp organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Kulüpten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Kulüp malvarlığında hak iddia edemez.

Kulübün Organları

Madde 8- Kulübün organları 1-Genel kurul, 2-Yönetim Kurulu,3-Denetim kurulu 4- Onur Kurulu 5- Disiplin Kurulu 6- Seçme ve Sicil Kurulundan oluşur.

Kulüp Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 9-Genel kurul, kulübün en yetkili karar organı olup; kulübe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya Kulüp üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, 2 yılda MAYIS ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim Kurulu, Kulüp tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve kulübün feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Kulüp organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 10: Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve kulübün feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 11-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Kulüp organlarının seçilmesi,

2-Kulüp tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Kulüp için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca Kulüp çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Kulüp yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile Kulüp hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-Kulübün federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

9-Kulübün uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki Kulüp ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10-Kulübün vakıf kurması,

11-Kulübün fesih edilmesi,

12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, kulübün diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Kulübün en yetkili organı olarak kulübün diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 12 - Yönetim kurulu, kanun ve yönetmelik hükümleri içinde kulübün faaliyetini yöneten ve onu temsil eden icra organıdır, Yönetim Kurulu 1 (bir) başkan, 20 (yirmi) asıl ve 20 (yirmi) yedek üyeden teşkil edilip genel kurulca seçilir. Görev süresi iki (2) yıldır. Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Yönetim Kurulu’nun Görev Dağılımı ve Çalışmaları

Görev bölümü ve toplantılar

Madde 13 - Yönetim Kurulu seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda, başkanın önereceği asıl üyeler arasından 1 (bir) Başkan Yardımcısı, 4 (dört) Asbaşkan, 1 (bir) Genel Sekreter, 2 (iki) Basın Sözcüsü, 2(iki) Mali İşler Sorumlusu,2 (iki) Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu, 2 (iki) Ticari İşletme Sorumlusu, 1 (bir) Alt Yapı Sorumlusu 2 (iki) Tesisler Sorumlusu, 2 (iki) Taraftar sorumlusu 1 (bir) Sosyal Faaliyet sorumlusu seçer. Asbaşkanlar Başkan tarafından, Başkan ve Başkan Yardımcısı’na destek amaçlı olarak farklı alanlarda görevlendirilir. Gerektiğinde Yönetim Kurulu içerisindeki görev dağılımı aynı yöntemle değiştirilebilir. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Yönetim kurulu Başkanı bulunmadığı zamanlarda Genel Sekreterin çağrısıyla toplanır. Toplantı en az yarıdan fazla üyenin katılmasıyla yapılır. Kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. Ondada eşitlik halinde söz konusu teklif reddedilmiş sayılır. Özürsüz olarak üst üste üç toplantıda hazır bulunmayan üye çekilmiş sayılır. Yönetim kurulu üyeleri ve temsile yetkili şahıslar, genel kurulun devredemeyeceği yetkileri kullanamaz.

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1. Kulübü temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3. Kulübün çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, kulübe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Kulüp lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

 

7. Sporcular hakkında ödül ve ceza yönetmeliğini hazırlar ve uygular.

8. Her yıl, kulüp üyeliğinde 25 (yirmi beş) yılını doldurmuş üyelere onur belgesi ile gümüş, 50 (elli) yılını doldurmuş üyelere onur belgesi ile altın kulüp rozeti verir. Her yıl bütün spor dallarının katılımı ile bir kutlama günü ve gecesi yapar.

9. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

10. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11. Kulübe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

12. Kulübün amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13. Yürürlükteki 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 14. maddesi ile Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Kanunu’na dayanılarak çıkarılan yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen Yürütme Birimi’ni görevlendirir. Kulüp hizmetlerinin gerektirdiği ve kulüp imkanlarının el verdiği oranda unvanları ve görev ile yetkileri belirtilen ücretli veya istihdamları yönetim kurulunca tespit edilir ve bu yürütme birimi görevlileri yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yürütme birimi ve görevlilerin yetkileri Gençlik ve Spor Kulüpleri yönetmeliği ile tespit edilen görevleri yerine getirir ve bu görevlerinden dolayı da yönetim kuruluna karşı sorumludurlar. Yürütme birimi görevlerine kulübün mali gücüne göre ücret ödenebileceği gibi fahri olarak ta görev yaparlar.

14. Bu duruma göre yürütme biriminde, Genel Sekreter, Sayman, Kulüp doktoru ve sağlık personeli, Tesis yöneticisi ve malzeme görevlisi, Spor direktörü, Genel kaptan, Kaptan, Teknik yönetici ve öğretici, Yönetim Kurulu’nca istihdamı uygun görülen diğer personel ve görevliler bulunur.

15. Kulüp hizmetlerinin etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan (iştirakler dahil) bütün idari, mali ve teknik personelin sayılarını, görev ve yetkilerini belirleyen bir norm kadro yönetmeliği hazırlamak ve uygulamaya koymak.

16. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Profesyonel ve Amatör Spor Dallarından Ayrı Ayrı Sorumlu Olan Üyelerin Görev ve Yetkileri

Madde 14.Profesyonel ve amatör spor dallarından sorumlu olan üyelerin görev ve yetkileri şunlardır:

a. Profesyonel ve amatör spor dallarını, ilgili yönetmelik hükümlerine göre Yönetim Kurulu adına yönetmek ve yönetimle bu dallar arasında bağlantı kurmak.

b. Bu dalların çalışma programlarını, uygulamalarını Yönetim Kurulu adına gözden geçirmek, izlemek ve her türlü ihtiyaçlarını Yönetim Kurulu’na aylık raporlarla sunmak.

c. Amatör spor dallarının sportif faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu’na ayda bir yazılı rapor vermek.

Denetleme Kurulu’nun Kuruluşu ve Çalışmaları

Madde 15 - Denetleme kurulu 3(üç) asıl ve 3(üç) yedek üye olarak genel kurulca seçilir görev süresi iki (2) yıldır. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; Kulübün, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Kulüp tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Kulüp tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Onur Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 16- Onur Kurulu, Seçme ve Sicil Kurulu tarafından sunulan ve yönetim kurulu tarafından teklif edilen kişiler arasından beş (5) asıl ve beş ( 5 ) yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Görev süresi iki (2) yıldır. Onur kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Onur Kurulunun Görev ve Yetkileri

a) Kulübün gelişmesi ve geleceğini ilgilendiren konularda Yönetim Kurulu’na temennilerde bulunmak

b) Kulübü hizmet veren sporcularına, yöneticilerine sahip çıkan projeler geliştirmek, sporda araştırma ve eğitim özendiren etkinlikler, yarışmalar, ödüller planlamak, yönetim Kurulu’na teklif vermek

c) Gerektiğinde yeniden bir tüzük yapılması, yürürlükteki tüzük maddelerinin değiştirilmesi hususunda çalışmalar yapmak ve hazırlanacak olan tasarıyı Yönetim Kurulu’na sunmak

d) Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak yönetmelikler ve genelgeler hakkında görüşleri açıklamak

e) Genel kurul tarafından verilecek görevleri yapmak

f) İstenildiği takdirde üyelik ve yılık aidatlar konusunda yönetim Kurulu’na görüş sunmak

g) Kulüp amaçları doğrultusunda her türlü görüşünü yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğinde bildirmek.

Disiplin Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 17: Disiplin Kurulu, 5 (beş) asıl, 5 (beş) yedek üye olarak genel kurulca seçilir görev süresi iki (2) yıldır. Disiplin Kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Disiplin Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Disiplin Kurulu, üyelerin disiplin cezasını gerektiren tutum ve davranışlarına ilişkin olarak bu tüzükte belirlenen usuller çerçevesinde yapılan başvuruları değerlendirir ve Yönetim Kurulu’na öneri olarak sunulmak üzere karara bağlar. Faaliyetleri ile ilgili olarak Divan Başkanlık Kurulu’na yıllık rapor verir.

Uygulanacak disiplin cezaları

Uyarma: Üyenin tutum ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin kendisine yazı ile bildirilmesidir.

Kınama: Üyeye tutum ve davranışlarında kusurlu bulunduğunun yazı ile bildirilmesidir.

Kesin çıkarma: Kulüp üyeliğinin devamlı olarak sona erdirilmesidir.

Disiplin cezası uygulanmasını gerektiren tutum ve davranışlar

a. Üyelik onuru ile bağdaşmayan hareketlerde bulunmak, yetkisi olmadığı halde kulüp adına demeç vermek ve yayın yapmak.

b. Disiplin Kurulu’nun çağrılarına mazeretsiz olarak gelmemek. İstenilen bilgi ve belgeleri vermemek veya gerçek dışı beyanda bulunmak. Bu durumda Disiplin Kurulu doğrudan soruşturma açar ve soruşturmayı sonuçlandırır.

c. Kulüp tüzüğüne ve yönergelere aykırı davranmak, kulüp disiplinini bozmak, kulüp tüzel kişiliği veya üyelerinin onur ve saygınlığına zarar verici, küçük düşürücü ve benzeri davranışlarda bulunmak.

d. Kulüp içinde ve dışında genel ahlaka aykırı davranışlar göstermek.

e. Genel Kurul ile diğer organ ve kurulların toplantılarını engellemek, seçimlerin düzenli ve sağlıklı bir biçimde yapılmasını engelleyici söylem ve davranışlarda bulunmak.

f. Seçim listelerini tahrif etmek, kesmek, okunmaz hale getirmek, üyelerin serbestçe oy kullanmalarını engellemek, eleştiri sınırları dışında kulübü küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan beyanlarla Balikesirspor toplumuna zarar verecek faaliyetlerde bulunmak

g. Sahte, yanıltıcı belgelerle üyelik başvurusunda bulunmak veya bu niteliklere haiz üyeleri kulübe takdim etmek.

h. Başkasına ait üye kimlik kartını kullanmak, taklit ve/veya tahrif etmek.

i. Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri hariç, spor müsabakaları sırasında kulübün ceza almasına neden olan, yasalara aykırı eylem ve davranışlarda bulunmak.

j. Kulüp veya iştiraklerine çeşitli nedenlerden dolayı olan cari hesap borç bakiyelerini, yapılan ihtara rağmen, ihtarda belirtilen sürede ödememek.

Yukarıda sayılan tutum ve davranışlardan;

(a) ve (b) bentlerinde sayılan haller UYARMA,(c), (d) ve (j) bentlerinde sayılan haller Kınama,

(e), (f), (g), (h) ve (i) bentlerinde sayılan haller ise kesin çıkarma disiplin cezalarının uygulanmasını gerektirir.

Uyarma ve Kınama cezası alan üyelerin, başkaca bir ceza almamak kaydı ile 5 (beş) tam yıl geçtikten sonra, Yönetim Kurulu’na yazılı olarak başvurmak koşulu ile cezası Seçme ve Sicil Kurulu tarafından sicilinden silinir. İşbu maddede belirtilen cezaları alan üyeler, kulüp organlarında görev alamazlar.

Verilecek disiplin cezalarında hafifletici nedenlerin tespiti halinde duruma göre bir alt ceza uygulanabilir. Aynı cezayı gerektiren fiilin karardan sonra 5 (beş) yıl içinde tekrarlanması durumunda, bir üst ceza uygulanır.

Kovuşturma Süreci ve Sonuçları

Disiplin cezası uygulanmasını gerektiren tutum ve davranışlardan herhangi birinin tespiti halinde; Kulüp organları veya olay hakkında ilgili üyeler Yönetim Kurulu aracılığıyla, Yönetim Kurulu ise doğrudan Disiplin Kurulu’na başvurur.

Yönetim Kurulu kendisine gelen başvuruları, görüşü ile birlikte en geç 15 (on beş) gün içinde Disiplin Kurulu’na gönderir. Bu süre içinde gönderilmeyen başvurular, başvuru sahibinin doğrudan talebi üzerine Disiplin Kurulu’nca incelemeye alınır.

Disiplin Kurulu kendisine intikal eden bir şikâyet başvurusunu en geç 15 (on beş) gün içinde soruşturmaya başlar. Varsa tanıkları dinleyerek taraflardan veya kulüp organlarından talep ettiği bilgi ve belgeleri inceleyerek en geç 60 (altmış) gün içinde soruşturmayı tamamlar ve kararını açıklar. Gerekli olduğu takdirde bir kereye mahsus olmak üzere Disiplin Kurulu Başkanı’nın yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu tarafında 30 (otuz) günlük ek süre verilir. Normal süre veya ek süre içinde soruşturmayı tamamlayıp kararını açıklamayan Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri bir sonraki dönemde kulüp organlarına aday olamazlar.

Geçici çıkarma veya çıkarma cezalarını gerektiren bir taleple disiplin kuruluna sevk edilenler hakkında tahkikatın her safhasında tedbir kararı alır ve bu kararların uygulanmasını Yönetim Kurulu’ndan talep eder.

Savunması alınmadan, hiçbir üye hakkında disiplin cezası uygulanmaz. Disiplin Kurulu, kendisine verilen süre içinde savunmasını yapmayan üye hakkında soruşturma dosyasındaki kanıtlara göre karar verir. Disiplin Kurulu tarafından verilen karar; siciline işlenmek üzere Seçme ve Sicil Kurulu’na ve ilgili üyeye en geç 15 (on beş) gün içinde bildirilmek üzere Yönetim Kurulu’na gönderilir.

Kesin çıkarma cezalarına karşı ilgili üye, kararın tebliğinden itibaren 1(bir) ay içinde Yönetim Kurulu’na başvurarak Genel Kurul’dan, kendisi hakkında verilen kesin çıkarma cezasının bir kez daha Disiplin Kurulu’nca gözden geçirilmesini talep edebilir. Genel Kurul, talebi reddedebilir. Bu takdirde disiplin cezası kesinleşir. Veya bir kere daha görüşülmesi için dosyayı Disiplin Kurulu’na iade edebilir. Disiplin Kurulu’nun verdiği kararda ısrar etmesi halinde, dosya aynı usulle Genel Kurul’a gelir. Genel Kurul’un vereceği karar kesindir.

İtiraz, cezanın uygulanmasını durdurmaz. Kesinleşmemiş olsa da kesin ihraç cezası almış olanların kulüple her türlü ilişkisi kesilir. Görevleri varsa, istifa etmiş sayılırlar. Bir disiplin cezası uygulanmasını gerektiren ve belirtilen eylemlerden;

1. (a), (b) ve (i) bentlerinde sayılanlar oluş tarihinden İtibaren 6 (altı) ay,

2. (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (j) bentlerinde sayılan eylemler, öğrenilme tarihinden itibaren 1 (bir) yıl, oluş tarihinden itibaren ise 2 (iki) yıl içinde; herhangi bir disiplin kovuşturmasına konu edilmediği takdirde, disiplin cezaları bakımından zaman aşımına uğrarlar.

Seçme Ve Sicil Kurulunun Teşkili, Görev Ve Yetkileri

Madde 18. Seçme ve Sicil Kurulu, 5 (beş) asıl, 5 (beş) yedek üye olarak Genel Kurul tarafından 2 (iki) yıl için seçilir. Seçme ve Sicil Kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Seçme ve Sicil Kurulu Görev ve Yetkileri

Üye olmak için kulübe başvuran kişinin dosyası Yönetim Kurulu’ndan geldiğinde, kurul önce aday hakkında bir şikayet olup olmadığını, adayın önceden kulüp üyeliğinden kendi isteğiyle çıkmış veya çıkarılmış olup olmadığını, kanuna ve tüzüğe göre üyeliğe alınmasında bir sakınca bulunup bulunmadığını inceler. Gerekirse adayla doğrudan sözlü görüşme yapabilir. Kurulca alınan kararlar gerekçeli olup, Yönetim Kurulu’nca verilecek karara esas teşkil etmek üzere, başvuran kişinin üyeliğe kabulünün uygun olduğu veya talebin reddi gerektiği şeklindeki görüşünü bir yazı ile Yönetim Kurulu’na bildirir.

Genel Kurul’a katılma hakkı olan üyelere verilmek üzere giriş kartları ile ad ve soyadları, kulüp sicil numarası yazılı ve hizalarında imza etmelerine elverişli sütun bulunan listeleri hazırlar; listeleri Genel Kurul birinci toplantı tarihinden 20 (yirmi) gün önce Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Divan Kurulu Başkanlığına teslim eder.

Genel Kurul katılım listesini hazırlar ve Genel Kurul toplantılarının hazırlık çalışmalarını Divan Başkanlık Kurulu ile birlikte yürütür. Disiplin Kurulu’nca verilen cezaları üyelerin siciline işler.

Yönetim Kurulu kararı ile yasal engeli bulunduğu veya daha sonra ortaya çıktığı için kaydı silinen üyelerin ve kendi isteği ile ayrılan üyelerin kaydını tutar.

Organlara aday olanların veya seçilenlerin, seçilme niteliklerine sahip olup olmadıklarını inceler ve sonuçlarını Yönetim Kurulu veya Divan Heyetine bildirir.

Kulübü üstün hizmetleri bulunan veya yönetim kurulu tarafından onurlandırılmak istenilen kulüp üyeleri arasından, onur kurulu seçimleri için yönetim kurulu ve divan başkanlığına isim listesi sunar. Faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu’na yıllık rapor verir.

Yürütme Birimi Oluşması, Görev Ve Yetkileri

Madde 19 - Yürürlükteki 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 14. maddesi ile Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Kanunu’na dayanılarak çıkarılan yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen Yürütme Birimi’ni görevlendirir. Kulüp hizmetlerinin gerektirdiği ve kulüp imkanlarının el verdiği oranda aşağıda unvanları ve görev ile yetkileri belirtilen ücretli veya istihdamları yönetim kurulunca tespit edilir ve bu yürütme birimi görevlileri yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim birimi ve görevlilerin yetkileri Gençlik ve Spor Kulüpleri yönetmeliği ile tespit edilen görevleri yerine getirir ve bu görevlerinden dolayı da yönetim kuruluna karşı sorumludurlar. Yürütme birimi görevlerine kulübün mali gücüne göre ücret ödenebileceği gibi fahri olarak ta görev yaparlar. Bu duruma göre aşağıdaki görevleri yerine getirirler.

a) Genel Sekreter; Gençlik ve spor mevzuatı ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde kulübün amaçladığı hizmet ve faaliyetleri ile kulüp yönetiminin gerektirdiğini idari ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekreterlik görevine yapar. Bu toplantılarda oy kullanılmaz. Başkan adına yazışma işlerini yürütür.

b)Kulübün Saymanı; Kulübün hesap, muamelat, gelir ve sarf işlerini ve işlemlerini yürütmekle görevli olup, genel sekretere karşı sorumludur.

c)Kulüp Doktoru; Yardımcı, sağlık personeli, kulüp yönetimi ve yürütme personeli ile faaliyetlerine katılanların ve yarışmacıların sağlık, muayene, tedavi, İlk müdahale ve gıda rejimlerine dair doktorluk hizmetlerinin ve ilkyardım, masaj gibi yardımcı sağlık hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmek ile görevli ve genel sekretere karşı sorumludur.

d)Tesis Malzeme Yöneticisi; Kulüp temsilcilerinin ve malzemelerinin kulüp amaçlarına yönelik faaliyet ve hizmetlere hazır halde bulundurulması, güvenlik, bakım, onarım hizmetlerini yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur.

e)Spor Direktörü; Kulübünün faaliyet göstermeyi üstlendiği bütün spor dallarından sportif, eğitim ve yarışmalarla ilgili spor faaliyet ve hizmetlerini yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur

f) Gençlik Direktörü; kulübünün faaliyet göstermeyi üstlendiği alanlarda yarışma, müsamere, şenlik gibi gösteriler ile bunların hazırlık, eğitim ve çalışmalarını yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur.

g)Genel Kaptan; Kulübünün faaliyet göstermeyi üstlendiği spor dallarının veya faaliyet türlerinin her biri için Gençlik veya Spor Direktörü ile Genel Sekreterin birlikte teklifleri üzerine yönetim kurulu tarafından görevlendirilir. Genel Kaptan da, genel kaptanı oldukları spor dalının veya gençlik hizmet ve faaliyet türünün eğitim çalışmalarına ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanların nitelik bakımından geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli olup, birinci derecede gençlik ve spor direktörüne karşı sorumludur.

h) Kaptanlar; Kaptan oldukları spor dalı kategorisinin her birinde eğitim çalışmalarına, yarışmalarına ve benzeri faaliyetlere katılan veya katılacak olanların, bay veya bayan sayılarının arttırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli ve birinci derecede faaliyette bulundukları spor dalının genel kaptanına karşı sorumludur.

ı)Kol Başkanları; Başkanı oldukları gençlik faaliyeti dalında kategorisinin eğitim çalışmalarına, yarışmalarına vs. gösterilerine katılan ve katılacak olanların bay veya bayan sayılarının arttırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerine ait hizmetleri yürütmekle görevli olup, birinci dereceden faaliyette bulundukları dalın genel kaptanına karşı sorumludur.

i) Teknik Yönetici ve Öğrenciler; Teknik yönetici ve öğrencilerin kulübün yapmayı amaçladığı faaliyet çeşitlerinden veya spor dallarında öğrencilik ve eğiticilik hizmetlerinin yerine getirme, sporcuların fizik ve moral yeteneklerini üstün form seviyesinde korumak ve geliştirmek için gerekli tedbirleri alan kişilerdir. Bunlar gençlik kulüplerinde genel sekretere, spor kulüplerinde ilgili genel kaptan veya yönetim kurulunun tespit edeceği kişi veya kurula karşı sorumludur. Kulübün ihtiyaçları doğrultusunda danışmanlar ve kulüp temsilcileri görevlendirilir. Bunların görev ve yetkileri yönetmelikte belirtildiği gibidir.

18 yaşından küçük olanların ortaöğretim öğrencilerinin kulüpte faaliyette bulunmaları ve tesislerden yararlanabilmeleri için veli veya varislerinden izin almaları gerekmektedir.

Kulübün Gelir Kaynakları

Madde 20-Kulübün gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 50(eli) ¨, yıllık olarak ta 50 (Elli) ¨ aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile kulübe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Kulüp tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Kulübün mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Kulübün, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Diğer gelirler.

Kulübün iç denetimi

Madde 21 - Kulüplerde içi denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Kulübün borçlanma usulleri

Madde 22 -Kulüp amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, kulübün gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve kulübü ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 23 - Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Kulübün feshi halinde mal varlığının tasfiyesi

Madde 24 - Genel kurul, her zaman kulübün feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, kulübün para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde

bütün işlemlerde Kulüp adında “Tasfiye halinde Balıkesirspor Kulübü Derneği” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak kulübün para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce kulübün hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Kulübe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Kulübün alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse Kulübün bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip kulübe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Kulübün para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Kulüp merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Kulübün defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 25-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın Dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 25 (yirmibeş) maddeden ibarettir.

07.05.2018 Tarihinde Yapılan olağan genel kurul toplantısında yukarıdaki şekilde tüzük tadilatı yapılarak tüzüğün Tüm maddeleri tamamen güncelleştirilmesi olağan genel kurula katılan üyelerin oybirliği ile kabul edilmiştir. 07.05.2018